Klubová karta BLACK M

Čo je vlastne BLACK M CARD ?

1 bod  =  1 Cent 

BLACK M  CARD je náš nový klubový systém, ktorý ťa nič nestojí a má samé výhody. Po vypísaní prihlášky, ktorú získaš u nás v bare alebo na stránke, získaš automaticky klubovú kartu s číslom.

Na klubovú kartu sa ti pripisujú body z účtu, na ktorý dostaneš percentuálnu zľavu podľa položiek  konzumácie.

O výške získaných bodov si informovaný hneď na bločku. Získané body môžeš vymeniť za platidlo pri najbližšej návšteve nášho podniku.

Pozor!

Na účet, kde sa nachádzajú cigarety, nie je možné uplatniť body. Nazbierané body môžeš využiť na odpočítanie z účtu však len do výšky 50%.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Podmienky pre členov klubu BLACK M CARD a používanie členskej karty

1.   Členom klubu BLACK M CARD sa stane a členskú kartu BLACK M CARD  (ďalej aj ako „karta“) získa každý zákazník, ktorý dovŕšil 18 rokov a zaeviduje sa odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky člena klubu BLACK M CARD. Vyplnením a podpisom prihlášky člen klubu súhlasí s týmito podmienkami pre členov klubu BLACK M CARD a prehlasuje, že sa s ich obsahom oboznámil. Členstvo v klube, získanie karty, jej vyhotovenie a používanie sú bezplatné.

2.  Karta BLACK M CARD obsahuje EAN kód, je vystavená na meno člena klubu a zostáva majetkom firmy Black M. Každý člen klubu BLACK M CARD obdrží kartu BLACK M CARD.

3.  Karta BLACK M CARD získava platnosť a člen klubu môže jej prostredníctvom zbierať výhody v klube od okamihu jej aktivácie zo strany Black M.

4.  Člen klubu BLACK M CARD môže svoje členstvo v klube kedykoľvek zrušiť vrátením karty alebo doručením poštou na uvedenú adresu: Black M, Vodárenská 23,  969 01 Banská Štiavnica.

Zánikom členstva člena v klube BLACK M  CARD  dochádza k automatickému vymazaniu nazbieraných peňažných hodnôt ako budúcej zľavy na karte BLACK M CARD. Tým nie je dotknutý nárok člena klubu prihlásiť sa k členstvu v klube BLACK M CARD opakovane.

5.  V prípade straty, znehodnotenia či odcudzenia karty je člen klubu BLACK M CARD túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť firme Black M na jej adresu uvedenú vyššie. V takom prípade mu bude vystavená karta nová. Za takto vzniknuté škody v dôsledku zneužitia karty neoprávnenou osobou nesie zodpovednosť výlučne člen klubu.

6.  Člen BLACK M CARD sa zaväzuje informovať firmu Black M na jeho adresu uvedenú vyššie o zmene údajov vyplnených v prihláške.

7.  Člen klubu BLACK M CARD zbiera pri konzumácii zľavy – body, ktoré budú uvádzané  na pokladničnom doklade. Zároveň je člen klubu pri nákupe na pokladničnom doklade informovaný aj o tom, aký nárok na zľavu vyjadrený vo finančnej hodnote získal do dňa predmetného nákupu prepočtom z doteraz nazbieraných bodov.

Nárok na zľavu vyjadrený vo finančnej hodnote sa pripisuje na kartu. Prepočet nazbieraných bodov na finančnú hodnotu nároku na zľavu je vykonávaný raz mesačne. Z uvedeného dôvodu sa môžu nazbierané nároky na zľavu na karte uplatniť pri konzumácii v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom mu boli  body pripísané na kartu. Z pokladničného dokladu je tiež zrejmý prepočet nazbieraných bodov na finančnú hodnotu nároku na zľavu. Nazbieraný nárok na zľavu vyjadrený vo finančnej hodnote nie je možné uplatniť pri nákupe tabakových výrobkov. Člen klubu nemá nikdy nárok na vyplatenie akejkoľvek finančnej hotovosti a nazbieraných bodov. Nárok na budúce zľavy  môže uplatniť len pri konzumácii tovaru, tak ako je uvedené vyššie. Výška platby po uplatnení nazbieraných zliav nemôže byť nižšia ako polovička konzumácie.

8.  Ak karta člena klubu BLACK M CARD nebola použitá po dobu 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov firma Black M je v takomto prípade tiež súčasne oprávnená ukončiť členstvo člena v klube BLACK M CARD. Tým nie je dotknutý nárok člena klubu prihlásiť sa k členstvu v klube BLACK M CARD opakovane.

9.  Člen klubu BLACK M CARD môže uplatniť nazbieraný nárok na zľavy len do konca kalendárneho roka, v ktorom mu bol pripísaný na jeho kartu. Keďže body nazbierané v decembri toho-ktorého roka sa zmenia na nárok na zľavu v januári nasledujúceho kalendárneho roka, je možné ich uplatniť do konca tohto nasledujúceho kalendárneho roka. K poslednému dňu každého kalendárneho roka dôjde vždy k automatickému vymazaniu nevyužitých nárokov nazbieraných a pripísaných v tomto príslušnom kalendárnom roku a v decembri predchádzajúceho kalendárneho roka.

10. Člen klubu BLACK M CARD berie na vedomie, že v objektívnych prípadoch, ktoré nastali nezávisle od vôle a/alebo konania Black M za ktoré nezodpovedá. Black M najmä v prípade technickej poruchy v systéme, z dôvodu výpadku dát v systéme, mu nemôžu byť body za nákup výrobkov pripísané na kartu a na ich pripísanie v budúcnosti nemá nárok.

11. Firma Black M je oprávnená zmeniť podmienky pre členov klubu BLACK M CARD  jednostranne, bez toho, aby takúto zmenu musel členovi klubu priamo oznamovať. Zmena podmienok pre členov klubu BLACK M CARD je platná a účinná dňom, ku ktorému sú nové podmienky pre členov klubu BLACK M CARD k dispozícii na prevádzke a na webovej stránke www.blackm.sk.

12. Člen klubu podpisom prihlášky udeľuje firme Black M, so sídlom Vodárenská 23, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 44981589, pre dobu trvania svojho členstva v klube výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v informačných systémoch uvedených na prihláške pre interné, marketingové a propagačné účely Black M.

Člen klubu taktiež súhlasí s tým, aby Black M ukladal jeho osobné údaje v písomnej alebo elektronickej forme do svojej databázy a k nim priradzoval údaje súvisiace s členstvom v klube, predovšetkým údaje o frekvencii nákupov, ich množstvo a zložení a údaje o čerpaní výhod v klube BLACK M CARD. Tieto údaje potom môžu byť užívané, spracovávané a vyhodnocované k čomu dáva člen klubu svojím podpisom na prihláške svoj výslovný súhlas. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, nakoľko poskytnutie údajov je dobrovoľné. Člen klubu zobral na vedomie, že v prípade porušenia svojich práv sa môže domáhať ochrany najmä podľa § 20 a nasl. zák. 428/2002 Z.z.. V prípade zrušenia členstva v klube BLACK M  CARD zo strany zákazníka – člena klubu sa firma Black M  zaväzuje bezodkladne odstrániť jeho osobné údaje zo svojho informačného systému. Firma Black M zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, za dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

13. Klub BLACK M CARD môže zaniknúť ako taký jeho jednostranným zrušením zo strany Black M s tým, že členovia klubu budú o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu informovaní, s uvedením dátumu, ku ktorému klub zanikne, ako aj s uvedením termínu, do ktorého môžu uplatniť nazbierané peňažné hodnoty pred zánikom klubu. Členovia klubu BLACK M CARD berú na vedomie, že klub BLACK M CARD  môže zaniknúť i jeho zlúčením s iným vytvoreným klubom, na základe čoho dôjde k automatickému prechodu členov klubu BLACK M CARD do klubu, s ktorým sa klub BLACK M CARD zlúči, pričom členovia klubu BLACK M CARD budú o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu informovaní, s uvedením dátumu, ku ktorému dôjde k zlúčeniu, s uvedením termínu, do ktorého môžu uplatniť nazbierané peňažné hodnoty pred zlúčením podľa pôvodných podmienok členstva v klube BLACK M CARD a budú informovaní aj o nových podmienkach členstva klubu a o termíne, do ktorého môžu ukončiť členstvo v klube, ktorý vznikne zlúčením.

14.  Tieto podmienky sú platné od 01.01.2012  do odvolania.